Aarhus Universitets segl

Sammenhæng mellem teori og praksis

Inden for indsatsområdet samarbejdes der om fælles forsknings- og uddannelsesinitiativer, der skal løfte den samlede indsats i sundhedsvæsenet over for sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb.

Ambitionen

Ambitionen er gennem intelligent uddannelse og banebrydende forskning at skabe grundlaget for et fremtidigt bæredygtigt sundhedsvæsen, til gavn for både studerende, medarbejdere og borgere.

Det gør vi ved at udvikle fælles lærings- og forskningsmiljøer, øge sammenhæng i præ- såvel som postgraduate uddannelsesforløb og skabe et fornyet fælles fokus på transitioner.

Hvad arbejder vi med?

Hvad forventer vi?

Udfordringen

Teori og praksis er dybt forankret i sundhedsprofessionel uddannelse. Forholdet er dog særdeles komplekst og afføder næsten altid en diskussion og en potentiel konkurrencesituation, som kan være en svaghed for de måder, vi bedriver uddannelse på.

Vekselvirkningen mellem teoretisk uddannelse og praktiske uddannelsesforløb er måske det mest klassiske træk ved de sundhedsfaglige professionsuddannelser. Det er en styrke, men også en potentiel svaghed, og derfor skal vi nytænke forholdet og de implikationer, det skal have for de sundhedsprofessionelle uddannelser.

Fra de studerende og de nyuddannedes perspektiv er den kontinuerlige vekselvirkning mellem det skolastiske og det kliniske en udfordring. Hvis patienterne og borgerne prioriteres først, kan den lærende i et uddannelsesperspektiv opleve, at uddannelse ikke prioriteres tilstrækkeligt.

Denne prioritering kan resultere i en oplevelse af, at der ikke er tilstrækkelig tid til introduktion, vejledning og undervisning i løbet af praktikforløbene.

I overgangen fra uddannelse til professionsudøvelse handler det også for de nyuddannede om oplevelsen af mangel på introduktion og oplæring i de første måneder af et ansættelsesforløb.

Dette kan for de nyuddannede resultere i en oplevelse af utilstrækkelighed i mødet med det professionelle ansvar. Både under studiet og som nyuddannet kan konsekvensen være risiko for frafald.

Tilsvarende kan mødet med et højt arbejdspres samt stigende krav om mål- og opgaveopfyldelse på studiet såvel som på arbejdspladsen føre til et fravalg af den sundhedsprofessionelle praksis med risiko for forværring af problemer med rekruttering og fastholdelse.

Interview med Nanna Ruengkratok Lang

I nedenstående video kan du høre cand. psych., lektor, ph.d. Nanna Ruengkratok Lang fortælle om Human First set fra hendes stol i indsatsområdet 'Sammenhæng mellem teori og praksis'.

Nanna sidder til dagligt på VIA Ernæring & Sundhed, Campus Aarhus N, ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen og Program for Professionsdidaktik.

Konkrete tiltag

Transitionsforløb

Overgangen fra den teoretiske uddannelse til de praktiske uddannelsesforløb og transitionen fra uddannelse til job er for mange fagprofessionelle svær at håndtere.

Ambitionen med Transitionsforløb er at klæde studerende, nyuddannede samt nyansatte på til de transitioner, de kommer ud for under og efter uddannelsen, og det professionelle ansvar som nyuddannet.

Ambitionen med tiltaget er således at rette fokus på de udfordringer og muligheder, der retter sig mod transitioner. Målet er at kvalificere overgangene for alle målgrupper ogdermed understøtte de læringsmuligheder, der knytter sig til skiftet mellem teori og
praksis.

I sidste ende er målet at færre falder fra, skifter arbejdsplads eller endda karriere på grund af mistrivsel grundet i transitionsproblematikker eller ansvarschok.

Læs mere om erfaringer med transitionsforløb her og se interviews med Line Knudsen, nyuddannet nyansat sygeplejerske og Anders Lindelof, uddannelsesansvarlig overlæge, fortæller om deres anbefalinger og erfaringer med et tværprofessionelt refleksionsrum for nyansatte.

Rammer og relationer

Human First sætter mennesket først, og den studerende skal tilbydes en uddannelse, hvor de både kan præstere, når det er svært, og trives i det samlede uddannelsesforløb. En forudsætning for, at dette lykkes, er tiltag, der har fokus på at tilvejebringe optimale rammer for den studerendes læring og uddannelse.

Ambitionen for dette tiltag er at skabe læringsmiljøer, hvori undervisere og vejledere gives de bedste rammer for samt kompetenceudvikling inden for det at understøtte læring og trivsel blandt de studerende og nyuddannede.

Målet er i sidste ende at mindske frafald på studierne, således at der bliver uddannet det antal fagprofessionelle, som samfundet efterspørger.

Ligeledes er målet at medvirke til, at de studerende og nyuddannede udvikler kompetencer til at påtage sig det professionelle ansvar som færdiguddannede sundhedsprofessionelle – og dermed skabe en forskel for borgere og patienter.

Tværprofessionel teamtræning og uddannelse

Den studerendes overgang til arbejdslivet udfordres ofte af usikkerhed om afgrænsningen af egen professionsidentitet. I et sundhedsvæsen, hvor det
sammenhængende patient-/borgerforløb er centralt, er kendskabet til egne og øvrige professioners kernekompetencer og deres rolle i et givent patient-/borgerforløb afgørende.

Ovenstående overvejelser er grundlaget for forslaget om at igangsætte et større fælles tiltag, der søger at imødekomme problemstillingen om manglende sammenhæng i læring om patientforløb på tværs af viden- og uddannelsesinstitutioner, sektorer og professioner samt deraf manglende kendskab til hinandens kompetencer på tværs af uddannelser og sektorer.

Yderligere informationer

For mere uddybende oplysninger om tiltagene se også Hvidbog for sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb.

Koordinationsudvalg

Koordinationsudvalget er det overordnede og styrende forum for Human First-indsatsen for sammenhæng mellem teori praksis.

Nanna Ruengkratok Lang
Formand
Lektor, Ph.d., cand.psych.
VIA Ernæring & Sundhed
Mail: NARU@via.dk

Berit Skjødeberg Toftegaard
Overlæge, Ph.d. & lektor
Institut for Klinisk medicin & Regionshospitalet Horsens   
Mail: bertoft@rm.dk  

Mads Skipper
Kontorchef
Sundhedsuddannelser, Koncern HR, Region Midtjylland
Mail: madsskip@rm.dk

Gitte Nørgaard
Chef for sygeplejen
Sundhed og Ældre, Herning Kommune
Mail: gitte.noergaard@herning.dk

Hvidbog

Hvidbogen for indsatsområdet ”Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb” er 11. maj 2020 blevet godkendt. Se hvidbogen her (PDF)

MidtRum - platform til deling af materiale

Fagpersoner som indgår i udvalg eller grupper under indsatsen for sygdomme og skader i hjernen har adgang til fildelingsplatformen "MidtRum" (Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb via MidtRum), hvor medlemmerne kan dele relevant materiale på tværs af organisationerne. 

MidtRum er Region Midtjyllands digitale samarbejdsrum, hvor du kan samarbejde og dele viden med både kolleger og eksterne partnere.

Du kan arbejde i åbne, lukkede eller skjulte grupper, hvor du selv kan invitere deltagere, udveksle og gemme dokumenter, diskutere og oprette kalenderaktiviteter.

Platformen kan tilgås fra både mobil og computer uden at være koblet på regionens netværk.