Aarhus Universitets segl

Mennesker med rehabiliteringsbehov

Inden for indsatsområdet samarbejdes der om fælles forsknings- og uddannelsesinitiativer, der skal løfte den samlede indsats i sundhedsvæsenet over for mennesker med rehabiliteringsbehov.

Ambitionen

Tilsammen har vi de nødvendige kompetencer og ressourcer til forskning, udvikling og uddannelse i rehabilitering.

Men forskningsmiljøernes viden om hvordan man fremmer kroppens heling, og det hastigt stigende antal nye teknologiske løsninger, som kan kompensere kroppens funktionstab, skal møde menneskene hurtigere end i dag.

Både de mennesker der har behov for rehabilitering, deres pårørende og de fagprofessionelle, der skal hjælpe. Ved bl.a. at fokusere på funktion i stedet for diagnoser vil vi skabe banebrydende ny viden, som er relevant på tværs af sygdomme og diagnoser.

Ny viden og teknologi øges markant i øjeblikket, med et enormt om end uforløst, potentiale til at kunne hjælpe mennesker.

Vi vil indløse dette potentiale og give mennesker de bedst mulige vilkår for at overkomme eller leve godt med de udfordringer, deres sygdom har bragt med sig.

At sætte mennesket først og skabe resultater, der kan mærkes af mennesker med behov for rehabilitering, er både en faglig og en organisatorisk udfordring, som rækker ud over vores organisationer.

Indsatsen rummer derfor også et opgør med skarpe organisatoriske skel mellem fx forebyggelse, pleje og behandling, forskning og praksis og mellem sektorer.

Udfordringen

I takt med at flere og flere sygdomme kan behandles, stiger antallet af mennesker i verden, som skal leve med følgevirkning af sygdom.

Mennesker kan pga. kronisk sygdom, kritisk sygdom eller skade opleve, at deres evne til at fungere fysisk, psykisk eller socialt bliver udfordret.

Diagnoserne er mange, og ofte må et menneske kæmpe med flere sygdomme samtidigt. Men for det enkelte menneske handler det ikke om navne på sygdomme, men om de udfordringer, sygdomme fører med sig.

På tværs af diagnoser og sygdomme går en række funktionsnedsættelser, som rehabiliteringsindsatsen skal søge at afhjælpe.

Der er sket store fremskridt i behandlingen af både kronisk og kritisk sygdom, men der har ikke været tilstrækkeligt fokus på livet efter - og med - sygdom.

Der er behov for mere forskning, udvikling og uddannelse for at kunne ændre på dette.

Kursus for rehabiliteringsambassadører

Formål

 • Kursus for rehabiliteringsambassadører giver deltagerne kompetencer til at udbrede forståelsesrammen for rehabilitering og dens implikationer for planlægning og udførelse.
 • Rehabiliteringsambassadører skal gå forrest og implementere fælles sprog og metode for rehabilitering i kommuner og hospitaler i Region Midtjylland, herunder også socialområdet.
 • Det er en forventning, at uddannede ambassadører indgår i planlægningen af kommende kursusforløb og undervisningen for nye rehabiliteringsambassadører og -netværk.  

Hvornår er der kursusgange i 2024: 19. september og 9. oktober (alle datoer er ét samlet kursus).

Hvor: Kurset foregår på VIA University College, Birk Centerpark 5, 7400 Herning

Tilmelding: Der bliver åbnet for tilmelding ultimo april 2024.

Udtalelser fra tidligere deltagere:

”Stor opmærksomhed på rehabiliteringsbegrebet i det tværfaglige samarbejde; og hvordan det kan implementeres i vores enhed og bredes ud i kommunen – og evt. endnu længere ud”

”Jeg blev bekræftet i, hvor vigtigt det er at få sat realistiske mål med borgeren, som både pårørende og hele rehabiliteringsteamet kender”

”Jeg har været optaget af ICF – her blev jeg mest opmærksom på fællessprog som fundament, der kan bruges på tværs af fagligheder”
  

Temadag – "Sammen kan vi styrke tilbud til mennesker med rehabiliteringsbehov

Koordinationsudvalget for "Mennesker med rehabiliteringsbehov" afholdt den 10. oktober 2022 temadagen "Sammen kan vi styrke tilbud til mennesker med rehabiliteringsbehov".

Formålet var at præsentere arbejdet med rehabiliteringsindsatsen i Human First og diskutere fremtidige indsatser målrettet mennesker med rehabiliteringsbehov.

Omkring 70 engagerede deltagere fra kommunerne, Region Midtjylland, Health – Aarhus Universitet og VIA University College deltog i dagen.

Se program og præsentationer fra temadagen den 10. oktober:
 

Interview med Thomas Maribo

I nedenstående video fortæller professor og forskningsleder Thomas Maribo om Human First og sit indsatsområde 'Mennesker med rehabiliteringsbehov'.

Konkrete tiltag

Hjerterehabiliteringsforskning

Det er ambitionen, at Region Midtjylland bliver frontløber i rehabiliteringsforskningen, indgår i nationale og internationale forskningssamarbejder og generer banebrydende forskningsresultater til gavn for borger og samfund. Hjerterehabilitering er case. 

Human First har i samarbejde med forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM  modtaget kr. 500.000 til forskningsprojektet "Cardiac rehabilitation in the primary health setting - An analysis of dropout" med den danske titel "Kommunal hjerterehabilitering – en analyse af frafald".

Læs mere om projektet her (PDF).

Mikrodataprojekt

Projektet skal bidrage til, at der i relation til rehabiliteringsindsatsen i Region Midtjylland sker den nødvendige dataopsamling til at sikre basal monitorering af de givne indsatser.

Overblik over eksisterende registreringer på forløbene vil danne udgangspunkt for videre overvejelser om udvikling af dataopsamling til kvalitetssikring og forskning.

En projektgruppe skal på grundlag af et mikrodataprojekt afdække mulighederne for bedre anvendelse af parternes eksisterende data samt identificering af uhensigtsmæssige mangler i den nuværende dataopsamling. 

Læs Mikrodataprojektet her - Mikrodataprojekt; Kortlægning af digitale data og deres flow

Principper for rehabiliteringsforskning

kkRehabiliteringsindsatsen består oftest af en kompleks intervention, hvilket medfører en række metodologiske udfordringer i rehabiliteringsforskningen.

Der ønskes formuleret nogle generelle principper for og udviklet metoder til evaluering af komplekse interventioner inden for rehabiliteringsområdet.

Rehabiliteringssymposium

Projektgruppen arbejder med planlægning af et større rehabiliteringssymposium, som planlægges afholdt i løbet af foråret 2020

Uddannelse og kompetenceudvikling

Projektgruppen arbejder med to konkrete opgaver. Den første opgave består i uddannelse af et korps af ICF-ambassadører, som kan udbrede forståelsen og anvendelsen af ICF-modellen og den interdisciplinære arbejdsmetode i rehabilitering.

Den anden opgave består i udvikling og gennemførelse af et tværprofessionelt uddannelsesforløb for rehabilitering.

Rehabiliteringslaboratorium

Formålet med tiltaget er at få udarbejdet en konceptbeskrivelse for et rehabiliteringslaboratorium, hvor medarbejdere på rehabiliteringsfeltet kan få praktisk erfaring og praksisrettet træning i tværfaglig rehabiliterende arbejde.

For mere uddybende oplysninger om tiltagene se også Hvidbog for mennesker med rehabiliteringsbehov (PDF).

Medlemmerne af rehabiliteringsindsatsens projektgrupper fremgår af gruppeoversigten.

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget er det overordnede og styrende forum for Human First-indsatsen for mennesker med rehabiliteringsbehov. 

Medlemmer

Thomas Maribo
Professor og Forskningsleder 
Formand og repræsentant for Region Midtjylland
Defactum
Mail: thomas.maribo@rm.dk 

Dorthe Sørensen
Lektor, Ph.d.
Repræsentant for VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen
Mail: dsor@via.dk

Sanne Angel
Lektor
Repræsentant for Aarhus Universitet
Institut for Folkesundhed, Sygepleje
Mail: angel@ph.au.dk

Jens Bejer Damgaard
Forvaltningschef
Repræsentant for kommunerne
Aarhus Kommune
Mail: jebeda@aarhus.dk

Opgaver

Koordinationsudvalget har til opgave:

 • At nedsætte de forsknings- og projektgrupper, der er beskrevet i "Hvidbogen for mennesker med rehabiliteringsbehov"
 • At følge og i samarbejde med gruppernes formænd videreudvikle indsatserne
 • At understøtte indsatserne og etablere kobling til de overordnede strategiske linjer, som udstikkes fra styregruppen
 • At videreudvikle konceptet for Human First i relation til mennesker med rehabiliteringsbehov
 • At have fokus på inddragelse af patienter, pårørende og borgere i både udvikling og opfølgning af indsatser
 • At bidrage til - i samarbejde med Styregruppen for Human First - at skabe opmærksomhed omkring arbejdet, fx gennem intern og ekstern kommunikation
 • At godkende kommissorier for forsknings- og projektgrupperne
 • At sørge for at relevante parter med interesse for mennesker med rehabiliteringsbehov bliver hørt i forhold til ønsker om deltagelse i indsatser, så bredden er repræsenteret.

For uddybende information se også kommissorium for Koordinationsudvalget for mennesker med rehabiliteringsbehov.

Rehabiliteringslaboratorium

Rehabiliteringslaboratorium

I 2019 afprøvede vi konceptet ”rehabiliteringslaboratorium”, udviklet i Human First i gruppen Mennesker med rehabiliteringsbehov, på 3 steder i Region Midtjylland: Rehabiliteringsteam, Jobcenter Lemvig Kommune / Ungementorerne, Hammel Neurocenter, Region Midtjylland sammen med kommuner / Akut- og Midlertidig ophold (MTO) i Holstebro Kommune.

Om rehabiliteringslaboratorium

I Human First har vi udviklet et ”Rehabiliteringslaboratorium”, som skal bidrage til fælles forståelse for, at et hvert rehabiliteringsmøde bør styres af borgerens mål, behov og drømme og at borgeren altid er inviteret med, når der sættes dagsorden for et rehabiliteringsmøde.

3 action cards

I Rehabiliteringslaboratoriet sætter vi egen praksis under lup ved at lade os guide af action cards udviklet til fagprofessionelle. De 3 action cards kan anvendes i og tilpasses egen praksis og skal betragtes som en guide til før, under og efter rehabiliteringsmøder.

Principperne i de 3 action cards bygger på ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand og på Professionsudvikling som det er beskrevet af Benedicte Schilling (2019).

Find de 3 action cards her.

For spørgsmål kan du kontakte Dorthe Sørensen på dsor@via.dk.

MidtRum - platform til deling af materiale

Fagpersoner som indgår i udvalg eller grupper under indsatsen for mennesker med rehabiliteringsbehov har adgang til fildelingsplatformen "MidtRum" (Mennesker med rehabilliteringsbehov (MidtRum)), hvor medlemmerne kan dele relevant materiale på tværs af organisationerne.