Aarhus Universitets segl

Samarbejdsform

Samarbejdsform

I Human First samarbejder vi om at realisere visionen om Banebrydende forskning og intelligent uddannelse - for bedre sundhed og samfund.

Samarbejdet tager udgangspunkt i hver enkelt situation og ikke i faste modeller og definerede roller. Den grundholdning gælder alle samarbejdsrelationer og mødefora - fra det forberedende til det afsluttende møde og fra det strategiske til det operationelle niveau.

Parterne i Human First har i udgangspunkt forskellige opgaver, rammevilkår og traditioner. For at kunne realisere visionen i Human First fordrer det et tæt samarbejde mellem parterne, og derfor rammesættes forventningerne til samarbejdsrelationerne i følgende kodeks:

  • Afklar forventninger til opgaven og hinanden
  • Vær nysgerrig og sæt dig ind i andres synspunkter
  • Vær ærlig, tillidsfuld og ambitiøs
  • Brug uenighed konstruktivt og eksperimenter
  • Vær datadrevet, målrettet og handlingsorienteret med rum til forundring og refleksion
  • Kommuniker og informer med respekt, troværdighed og ligeværdighed

Indsatsområder

Se baggrunden for indsatsområderne her.

Implementering af tiltag

Implementeringen af større tiltag sker med udgangspunkt i et koordinationsudvalg for hvert indsatsområde, som dermed har mandat til at iværksætte de aktiviteter, der er fastlagt i hvidbogen eller prospektet.

I koordinationsudvalgene er både region, professionshøjskole, universitet og kommuner repræsenteret. Koordinationsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper mv.

Undervejs i implementeringen skal det enkelte koordinationsudvalg løbende sørge for, at projekterne udvikler sig i en retning, som alle parter ønsker. Herunder skal der løbende afstemmes forventninger til ambitionsniveau samt forbrug af de tildelte ressourcer.

De konkrete finansieringsbehov afklares løbende mellem parterne i forhold til de enkelte projekter. Det er en underliggende forudsætning, at alle involverede medarbejdere afstemmer opgaven med deres ledere og chefer.

Udpegning

Hver organisation beslutter, hvordan der udpeges til fora og grupper.